Call Center per a enquestes 

 

Realització d'enquestes telefòniques mitjançant tele-operadors/es

RESUMINT...

100% d'entrevistes garantitzades

Assist Call Center ofereix solucions de garantia per a la realització d'enquestes telefòniques.


Depenent de l'univers que es vol entrevistar i de la mena d'enquesta, la taxa de resposta pot ser molt variable. Això afecta directament a la quantitat de trucades que han de fer-se per a aconseguir cada entrevista efectiva.


Per a poder realitzar un pressupost exacte i garantir un nombre d'entrevistes amb un marge d'error acceptable, és necessari realitzar una pre-enquesta o test previ i extrapolar els resultats a la mostra desitjada.


Assist call center ofereix un servei de garantia, en el qual el client pot monitoritzar la realització de les entrevistes i consultar els resultats en temps real.

Què oferim

 

Més enllà del treball de camp, en col·laboració amb la consultora Informació Tècnica i Científica S.L. (Infortécnica), oferim assessorament en el disseny de l'enquesta i/o anàlisi de resultats.

 

  • Pressupuest adaptat a la mida de la mostra.
  • Idiomes: castellà, català, francès, i anglès
  • Entrevistes assistidas per CATI i marcadors automàtics (predictiu i progressiu)
  • Formularis admesos: Limesurvey, Surveymonkey, Google forms, etc.
  • Enquestes per agent o automatitzades (IVR)
  • Supervisió de la mostra en temps real
  • Treballem amb bases de dades pròpies o externes
  • Informes dinàmics: pot consultar els resultats durant la consecució de la mostra.
  • Assessorament en el plantejament de les preguntes i anàlisi dels resultats a través de la consultora Infortècnica.

Contacti amb nosaltres

Per a sol·licitar pressupost o resoldre qualsevol dubte...